هیات مدیره شرکت FigeTel

?>

رییس هییت مدیره: علیرضا لبافیان
مدیرعامل: جواد کریمی اورگانی
اعضا هییت مدیره: یوسف شریفی – مهدی لبافیان – جواد کریمی

فیجیتل - ارتباطات نسل پنجم کیان گستر

مدیر TI: جوادکریمی

۰۹۰۱۲۶۴۵۱۵۹
j.karimi@figetel.ir

مدیر civil: مهندس فریدون علیخانی

۰۹۱۳۷۰۱۷۰۷۶
f.alikhani@figetel.ir

مدیر بهینه سازی: مهندس علیرضا لبافیان

۰۹۳۵۷۷۴۵۵۸۸
a.labbafiyan@figetel.ir

مدیر IT: پویا امیری

۰۹۳۸۵۳۹۴۶۳۹
www.p-amiri.ir