طراحی و بهینه سازی

طراحی کامل از طرح اولیه تا تحویل KPI شبکه: فناوری های چندگانه: 2G , 3G, LTE, WiMAX طراحی اولیه، برنامه ریزی بودجه لینک و ابعاد شبکه برنامه ریزی اولیه بازدید فنی سایت طراحی پارامترهای سلولی طراحی ترافیک سلولی(مدلسازی) طراحی توسعه شبکه(مدلسازی) جمع اوری داده ها، تنظیم و درجه بندی مدل انتشار امواج. بهینه سازی ایستگاه پایه: بهینه سازی فرکانس طراحی اولیه(رسمی) بهینه سازی همسایه ها بهینه سازی قدرت سیگنال بهینه سازی انتن بهینه سازی پارامتر ارتباطات نسل پنجم (figetel.ir) در زمینه بهینه سازی شبکه 2G, 2.5G , 3G با تجربه بوده ودارای تیم مشاوره عملکرد شبکه ، متخصص در فراهم اوردن راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد کلی شبکه و نهایتا افزایش سرمایه برگشتی می باشد. سرویس بهینه سازی ارتباطات نسل پنجم(figetel.ir) شامل هر دو مدل پیش راه اندازی (تست تک سایت و منطقه ای) و بهینه سازی پس از راه اندازی شبکه(منطقه ای یا شهری)می باشد. موارد وابسته به (figetel.ir) در زمینه تیم طراحی عبارتند از: مهندسین مجرب و کار ازموده تجربه کاری با شرکت های تامین خدمات سایت و تکنولوژی های متفاوت کاهش قطع تماس استفاده مجدد از فرکانس های مشخص تست عملکرد تک سایتی بهینه سازی منطقه ای بهینه سازی عملکرد شبکه نظارت بر ترافیک شبکه بررسی روزانه شاخص عملکرد شبکه بهینه سازی کریر های جدید بهینه سازی سرویس اطلاعات بازرسی شبکه مدریت اجرایی یکپارچه سرویس بازدید رادیویی تست کیفیت مقایسه اپراتورهای شبکه آنالیز مراحل و فرایند بهینه سازی ثبت اسناد و گزارش به مدیریت سرویس های نگهداری شبکه